Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Sveiki atvykę į medumosbaldai.lt elektroninę parduotuvę. Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės saugiai naudodamiesi medumosbaldai.lt elektronine parduotuve, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi elektronine parduotuve medumosbaldai.lt taisykles (toliau – Taisyklės), kurios laikytinos sutartimi, sudaroma tarp UAB „Meduma“ ir jūsų. Norėdami naudotis medumosbaldai.lt elektronine parduotuve, Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių. Paspausdami mygtuką "UŽSAKYMAS SUFORMUOTAS, PERKU", jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.
 
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios Taisyklės yra sutartis tarp medumosbaldai.lt elektroninės parduotuvės (toliau – Valdytojas) ir jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine medumosbaldai.lt (toliau – Parduotuvė). Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, naudodamasis Parduotuvės paslaugomis, įskaitant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, atsiskaitymą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą bei savo asmeninės ar kitokios informacijos pateikimą, atsiliepimų, rekomendacijų ir (ar) komentarų rašymą ir kt. (toliau – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis. 
1.2. Valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Jeigu Klientas nesutinka su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsdamas panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.
 
2. Prisijungimo duomenys
2.1. Klientas įsipareigoja Valdytojui pateikti tik teisingus ir išsamius prisijungimo duomenis.
2.2. Klientas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti ir (ar) papildyti prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Valdytojui registruodamasis Parduotuvėje, jiems pasikeitus. Šalys susitaria, jog Valdytojas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė prisijungimo duomenų jiems pasikeitus. 
2.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, taip pat užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Valdytojo užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento prisijungimo duomenimis, tenka Klientui.
2.4. Šalys susitaria, jog Valdytojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento prisijungimo duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Valdytojui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) lankytis Parduotuvėje.
2.5. Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas Valdytojui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas sutinka, jog Valdytojas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslais, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslais, Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti bei kitais tikslais, nurodytais Privatumo politikos apraše. Sudarydamas šią sutartį, Klientas sutinka su Valdytojo privatumo politika.
2.6. Valdytojas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad Valdytojas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
 
3. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo–pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Klientas Parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "UŽSAKYMAS SUFORMUOTAS, PERKU" ir apmoka išankstinę sąskaitą už tas prekes. Prekės  pagaminimo  terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pinigai patenka į Valdytojo  nurodyta banko sąskaitą arba sudaroma lizingo sutartis.
3.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Valdytojo, yra saugoma Parduotuvėje. 
 
4. Prekės ir jų kainos 
4.1. Prekės šioje sutartyje reiškia visas prekes, kuriomis Valdytojas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.
4.2. Valdytojas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant teisę pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kainas ir kt.
4.3. Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo.
4.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM), tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis. Jei prekės bus pristatomos nemokamai, tai bus aiškiai nurodyta Parduotuvėje.
 
5. Apmokėjimas
5.1. Valdytojas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas sumoka už prekes bei jų pristatymą, išskyrus atvejus, kai Parduotuvėje aiškiai nurodyta, jog atitinkamos prekės pristatymas yra nemokamas. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 48 valandas nuo prekių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento, Klientas privalo sumokėti Valdytojui už prekes prekių kainą ir jų pristatymo kainą (išskyrus atvejus, kai Parduotuvėje aiškiai nurodyta, jog atitinkamos prekės pristatymas yra nemokamas) išankstiniu banko pavedimu. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa ar sutarta dalis mokėtinos sumos gaunama ir užskaitoma nurodytoje Valdytojo banko sąskaitoje. 
5.2. Klientui nesumokėjus per 48 valandų terminą išankstiniu banko pavedimu, pirkimo–pardavimo sutartis nutrūksta, o Valdytojas neturi pareigos perduoti prekės Klientui.
 
6. Prekių pristatymas 
6.1. Prekes Valdytojas pristato Lietuvoje. Prekės Pirkėjo nuosavybei perduodamos tik pilnai už ją ir kitas paslaugas atsiskaičius išskyrus tuos atvejus , kai sudaroma lizingo sutartis.
6.2. Prekių pristatymo kaina yra tokia, kokia yra nurodyta elektroninėje Parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje prekių užsakymo pateikimo metu. Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu tai yra aiškiai nurodyta elektroninėje Parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje prekių užsakymo pateikimo metu.
6.3. Lietuvoje prekės pristatomos Klientui ne vėliau nei per 30 darbo dienų po apmokėjimo. 
6.4. Kliento užsakytos prekės yra pristatomos Valdytojo transportu Kliento užsakyme nurodytu adresu. Jeigu prekių gavėjas yra ne pats Klientas, užsakyme jis turi nurodyti asmens, atsiimsiančio prekes (gavėjo), vardą ir pavardę.
6.5. Klientas sutinka, kad, užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad prekė yra perduota Klientui. 
6.6. Pristačius prekę, Klientas arba kitas prekę priimantis asmuo privalo patikrinti prekės pakuotės būklę. Jei Klientas arba kitas prekę priimantis asmuo pastebi išorinį pakuotės pažeidimą, prekės nepriima ir grąžina tuo pačiu transportu , dokumente aprašydamas  Pakuotės  pažeidimą . Klientui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius pinigų priėmimo kvitą be pastabų, laikoma, kad prekė perduota nepažeista.
6.7. Jeigu   nutraukia  prekių  prekių pirkimo – padravimo sutartį  dėl Kliento kaltės, kai prekės jau pradėtos gaminti arba užsakytos komplektuojančios detalės  arba  atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad Klientas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Klientui negrąžinamas sumokėtas avansas. Jei Klientas mokėjo visą užsakymo suma iš anksto, Valdytojas grąžina Klientui 50 % už prekes sumokėtos sumos, ne vėliau kaip per trisdešimt darbo dienų nuo dienos, kai buvo nerastas adresatas. Tokiu atvėju pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nutraukta.
6.8. Valdytojas neatsako už tai, kad Klientui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Valdytojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 
6.9. Jeigu Klientas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Valdytojas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Kliento užsakytas prekes ir vienašališkai bei nesikreipdamas į teismą nutraukti prekių pirkimo–pardavimo sutartį. Apie pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą Klientui yra pranešama Kliento registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu. Jei Klientas yra sumokėjęs už prekes, kai jam pranešama apie sutarties nutraukimą, Valdytojas įsipareigoja grąžinti už prekes sumokėtus pinigus Klientui ne vėliau kaip per trisdešimt darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.

7. Garantija
7.1. Visoms Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiamas 36 mėnesių kokybės garantijos terminas, išskyrus atvejus, kai Parduotuvėje pateiktame konkrečios prekės aprašyme yra nurodytas kitas kokybės garantijos terminas. Šiais atvejais taikomas Parduotuvėje pateiktame konkrečios prekės aprašyme nurodytas kokybės garantijos terminas. Trumpesnis garantinis terminas galioja kėdėms ir yra suteikiamas 12 mėnesių laikotarpiui.
7.2. Klientui ir Valdytojui susitarus, Klientas turi teisę pasilikti prekę su defektu (-ais) bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.
7.3. Visos Valdytojo parduodamos prekės yra vienetinės ir gaminamos specialiai pagal užsakymą, todėl šios  prekės atgal nepriimamos.
  
8. Intelektinė nuosavybė
8.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius intelektinės nuosavybės objektus yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamas arba platinamas be išankstinio raštiško Valdytojo sutikimo.
8.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Valdytojo nuosavybė arba Valdytojas juos teisėtai naudoja.
 
9. Valdytojo atsakomybės ribojimas 
9.1. Valdytojo atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas sumokėjo už paskutines įsigytas iš Valdytojo prekes.
9.2. Klientas sutinka, kad Valdytojas nėra ir nebus atsakingas už Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus netiesioginius nuostolius, kurie gali atsirasti dėl Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimų. 
 
10. Taikytina teisė 
10.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 
11. Informacijos siuntimas
11.1. Valdytojas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui prisijungimo duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
11.2. Valdytojas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Valdytojo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Klientui, kopijos buvimas Valdytojo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.
11.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Klientas siunčia Parduotuvės skyriuje "Apie mus" nurodytais kontaktiniais adresais.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
12.2. Šalys susitaria, jog Valdytojas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
12.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Parduotuvėje Klientui pateikiamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.
12.4. Visi tarp Kliento ir Valdytojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Valdytojo buveinės vietą.

Atšaukimo teisė
Per dvi savaites Jūs, nenurodydami priežasčių, galite atšaukti savo užsakymą rašytine forma (pvz., laišku, faksu, elektroniniu paštu nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu) arba grąžindami gautas prekes, net ir tuo atveju, jei užsakymą pateikėte kaip juridinis asmuo (įmonių užsakymai). Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo dienos ir skaičiuojamas iki raštiško Jūsų atsisakymo gavimo. Kad šis atsisakymas teisiškai galiotų, užtenka tik laiku išsiųsti atsisakymą arba grąžinti prekes. Užsakymo atšaukimą adresuokite:

Atšaukimo pasekmės
Užsakymo atšaukimo atveju abi sutarties šalys privalo grąžinti gautas prekes ar paslaugas ir iš to gautą naudą (pvz., palūkanas). Jei gautų prekių ar paslaugų neįmanoma pilnai arba dalinai grąžinti arba jų būklė pablogėjusi, Jūs privalote mums atlyginti vertės skirtumą. Tai negalioja, jei prekė apgadinama jau vien tik ją apžiūrint ir tikrinant, kaip tai daroma ir įprastoje parduotuvėje. Kitais atvejais Jūs galite išvengti žalos atlyginimo, jei nesinaudosite ta preke kaip savo nuosavybe ir neatliksite jokių veiksmų, kurie galėtų sumenkinti prekės vertę. Daiktus, kurių nebeįmanoma supakuoti, mūsų darbuotojai atsiima patys. Už grąžinamas prekes sumokėti pinigai grąžinami per 30 dienų nuo užsakymo atšaukimo išsiuntimo dienos.
Visais atvejais Jūs privalote apmokėti grąžinimo išlaidas, jei patiekta prekė atitinka užsakyme nurodytą (t.y. jei gavote tokią prekę, kurią ir užsisakėte).

Atšaukimo teisė negalioja 
Prekėms, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas, arba vienareikšmiškai buvo gaminamos pritaikant jas individualiems poreikiams, arba, jei dėl prekių savybių jų neįmanoma grąžinti, nes jos greitai genda ar pasibaigęs jų galiojimo terminas.
Taip pat, kai pirkėjo netenkina prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, šios kokybiškos prekės nekeičiamos ir negrąžinamos:
• audiniai;
• elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
• baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai.

Garantijos
Garantijos taikomos įstatymo numatyta tvarka, t.y. jei pastebimas prekės defektas ar trūkumas, pasirinktinai kliento pageidavimu šis trūkumas arba pašalinamas, arba patiekiama prekė pakeičiama. Jei prekės atitaisyti nepavyksta arba, jei ir pakaitinė prekė vėl yra su defektais, Jūs galite prekę grąžinti ir atgauti visą jos pirkimo kainą arba pasilikti prekę, tačiau gauti kainos nuolaidą. Daugiau informacijos apie gamintojo teikiamas garantijas rasite prie prekės pridedamose instrukcijose.

Rašyk
Skambink