Privatumo politika

2.1. Klientas įsipareigoja Valdytojui pateikti tik teisingus ir išsamius prisijungimo duomenis.
2.2. Klientas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti ir (ar) papildyti prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Valdytojui registruodamasis Parduotuvėje, jiems pasikeitus. Šalys susitaria, jog Valdytojas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė prisijungimo duomenų jiems pasikeitus. 
2.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, taip pat užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Valdytojo užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento prisijungimo duomenimis, tenka Klientui.
2.4. Šalys susitaria, jog Valdytojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento prisijungimo duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Valdytojui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) lankytis Parduotuvėje.
2.5. Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas Valdytojui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas sutinka, jog Valdytojas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslais, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslais, Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti bei kitais tikslais, nurodytais Privatumo politikos apraše. Sudarydamas šią sutartį, Klientas sutinka su Valdytojo privatumo politika.
2.6. Valdytojas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad Valdytojas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

Rašyk
Skambink